REGULAMIN

REGULAMIN ATRIUM

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Regulamin pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Atrium, obowiązuje od 1.01.2023.


I. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji oraz warunki pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Atrium (NIP: 5781881899, REGON: 192910010, zwany dalej: „Ośrodek”). Prezentowany Regulamin stanowi integralną cześć umowy rezerwacji. Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

II. WARUNKI REZERWACJI

 1. Ośrodek Wypoczynkowy ATRIUM, zwany dalej Ośrodek przyjmuje rezerwacje dokonane:
  telefonicznie, elektronicznie w formie e-mail, osobiście, on-line na stronie www.owatrium.pl

 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą Ośrodka.

 3. By kontakt z Ośrodkiem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, liczby osób w pokoju i liczby pokoi, kontaktowego numeru telefonu klienta oraz adresu e-mail klienta.

 4. O ile ośrodek może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę
  i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez ośrodek rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.

 5. Ośrodek podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 6. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Ośrodku jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek Ośrodka. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego. Zadatek może być nie niższy niż 50% wartości rezerwacji.

 7. Ośrodek wyznaczy termin do którego Klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie Ośrodka do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą. W tytule przelewu Klient ma obowiązek podać: termin pobytu oraz numer rezerwacji. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania przelewu lub data wpływu gotówki do kasy.

 8. Ośrodek potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.

 9. Od daty wpływu zadatku na konto rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. Ośrodka i Klienta.

 10. Pozostałą kwotę za pobyt należy wpłacić na konto Ośrodka w dniu przyjazdu lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w Recepcji na ul. Żeglarzy 7 w Krynicy Morskiej. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a ośrodkiem na pobyt wg zamówienia.

*Rezerwacja wstępna-niegwarantowana – to rezerwacja, którą Ośrodek będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego Klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto.

**Rezerwacja gwarantowana – usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej – hotel nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.

III. WARUNKI ANULACJI I ZMIANY TERMINU REZERWACJI

 1. Anulowania rezerwacji Klient może dokonać w każdym czasie.

 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

 3. Anulowanie rezerwacji przez Klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:

– w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 14 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – Ośrodek zwróci całkowitą kwotę zadatku
– w przypadku rezygnacji z rezerwacji „OFERTA BEZZWROTNA” oraz rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 14 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = Ośrodek wpłacony zadatek zatrzyma.

 1. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Ośrodek oraz możliwości dokonania zmiany. Ośrodek zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać go na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże Ośrodka.

 2. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, Ośrodek nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

 3. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com odbywa się na zasadach określonych na stronie pośrednika.

 4. Spory między klientem a ośrodkiem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

IV. WARUNKI POBYTU

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Ewentualne wcześniejsze zameldowanie lub późniejsze wymeldowanie jest możliwe po uzgodnieniu z pracownikiem recepcji.

 2. Samodzielne zameldowanie odbywa się od godziny 16:00 przez całą dobę. W dniu przyjazdu klucze pozostawione zostaną w indywidualnej skrytce usytuowanej przy drzwiach wejściowych do pokoju. SMS z kodem do skrytki zostanie przesłany w dniu przyjazdu.

 3. Prośbę o przedłużenia pobytu należy zgłaszać do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin pobytu. Życzenie będzie spełnione w miarę istniejących możliwości.

 4. Zezwolenie na pobyty zwierząt możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Za pobyt psa lub kota obowiązuje dodatkowa opłata 20 zł/doba/zwierzę. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania nieczystości po zwierzętach. Na terenie obiektu powinny one zawsze przebywać pod opieką właściciela. Właściciele zwierzęcia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną oraz odszkodowawczą.

 5. Każdy przebywający na terenie Ośrodka zobowiązany jest dbać o porządek wokół swojego miejsca wypoczynku, a wszelkie nieczystości składować w miejscu do tego przeznaczonym.

 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki na ternie Ośrodka.

 7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy na bieżąco zgłaszać administracji Ośrodka.

 8. W pokojach, domkach oraz na tarasach obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest przy stolikach, które znajdują się w patio (przy drzwiach wejściowych do pokoi) oraz oznaczonych miejscach obok recepcji.

 9. Goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z ich winy lub odwiedzających ich osób.

 10. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00. Osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

 11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.

V. USŁUGI DODATKOWE

Na życzenie gościa Ośrodek świadczy bezpłatnie następujące usługi:

 • korzystania przez dzieci do lat 13 z placu zabaw oraz przeznaczonego dla nich pokoju zabaw pod opieką osób dorosłych
 • udostępnianie akcesoriów dziecięcych, tj: wanienki, krzesełka do karmienia, podesty, nakładki sedesowe, podgrzewacze do butelek
 • udostępniania suszarki do włosów, żelazka, odkurzacza w granicach dostępności
 • wypożyczanie rowerów turystycznych, rowerków biegowych, hulajnóg
 • przechowywanie bagażu Gości w okresie nie dłuższym niż 8 godzin po zakończeniu ostatniej doby hotelowej
 • korzystania z niestrzeżonego parkingu

Ponad to Ośrodek świadczyć może dodatkowe usługi na rzecz gości. Usługi dodatkowe rozliczane są na podstawie odrębnego cennika, dostępnego na stronie internetowej Ośrodka i w Recepcji. Składając życzenie skorzystania z usługi dodatkowo płatnej, Gość wyraża zgodę na warunki finansowe jej świadczenia. Zakres usług dodatkowych przedstawia się następująco:

 • usługi pralnicze

 • sprzątania w trakcie pobytu

 • wymiany pościeli i ręczników

 • wypożyczenie łóżeczka turystycznego z pościelą

 • wypożyczenie wózka dziecięcego (spacerówka)

VI. REKLAMACJA

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia klient będzie kierował podczas pobytu bezpośrednio do recepcji Ośrodka.

2. Jeżeli reklamacja złożona ustnie podczas pobytu nie odniesie pożądanego skutku Klient ma prawo złożyć reklamacje w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Wypoczynkowy Atrium
Ul. Żeglarzy 7
Krynica Morska 82-120

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty otrzymanie pisma a klient otrzyma pisemną informacje o sposobie jej rozwiązania.

4. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania sporu aż do wyczerpania tej drogi.

5. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych klienta jest Ośrodek Wypoczynkowy Atrium Krzysztof Waśniewski. Ośrodek zobowiązuje się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

2) Dane osobowe klienta będą przetwarzane w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.

4) Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

6) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Ośrodka.

7) dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres 10 lat.

8) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie.
Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Wypoczynkowy Atrium. Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez firmę, zapewniamy ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Zapewniamy gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Umowy. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w zawartej umowie, jak i na dalszych etapach trwania umowy , w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, nr NIP, nr dowodu osobistego.

Administrator danych oraz jego dane kontaktowe

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

Ośrodek Wypoczynkowy Atrium
Ul. Żeglarzy 7
82-120 Krynica Morska
e-mail: ow.atrium@gmail.com

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Wykonanie umowy na linii Administrator – użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Okres przetwarzania:

do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)
  marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych)  produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania:

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 1. Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

Okres przetwarzania:

do czasu wycofania zgody

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz usługi. Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Administratorem. Usunięcie danych osobowych nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.